Plébániánk és templomunk története

 

Az előzmények:

József nádor igen fiatalon meghalt leánya, Hermina főhercegnő emlékére 1856. szeptember 8-án szentelték fel a Hermina kápolnát, a Kassai téri templom jogelődjét. A kápolna adta a városrész nevét.

A fontosabb események évenként felsorolva:

1919.
Április 21-én
, húsvéthétfőn a Hermina kápolna főoltára előtt dr. Mészáros János érseki helytartó jelenlétében dr. Zsámboki Pál titkár okiratot olvasott fel, melynek értelmében Budapest-Herminamezőt az esztergomi érsek önálló plébániává emelte és vezetését Mihalovics Zsigmond áldozópapra bízta, és a Hermina kápolnát plébániatemplommá tette.Ezt követően a plébánia híveinek száma gyorsan növekedett, ezért rövid idő alatt a Hermina kápolna befogadóképessége elégtelenné vált.
A kápolna búcsúját a hívek nagy száma miatt az udvaron tartották. Ezért Mihalovics Zsigmond atya tervbe vette egy nagy befogadó képességű központi fekvésű templom építését.
Az egyházközség vallási élete nagyon hamar intenzívvé vált. A leányok a Mária Kongregációban tevékenykedtek. Ez volt az egyházközség első egyesülete. Ugyanebben az évben megalakult az Oltáregylet és a Rózsafüzér Társulat is.

1923.
Megalakul a Herminamezői Egyházközség 135. számú Turul Cserkészcsapata.

1924.
Mihalovics Zsigmond 
atyát plébánossá nevezik ki. Beiktatását a Hermina kápolna kertjében tartották meg. Megkezdte a gyűjtést a felépítendő új plébániaépületre és -templomra.

1925.
A plébánián rövid idő alatt élénk kulturális élet alakult ki. Vasárnap délutánonként társas összejöveteleket tartottak, színdarabokat adtak elő. (egy kép 1936. március 15-éről) Január 13-án már az 50. jubiláris színielőadást tartották, ezen az eseményen Lukács György is részt vett, és méltatta a színielőadást.

1926.
Március 14.
 Mécs László is fellépett az egyik kulturális összejövetelen. A kulturális események támogatására esetenként a filmgyár segítségét is sikerült megnyerni.

1927.
A Gyermekvédelmi szakosztály – többek között – megalapította az iskolából kimaradt és munkába járó leányok szövetségét.

1928.
A munkásifjak megalapították a Szent György Egyesületet. Megalakult a Katolikus Iparos és Munkás Ifjak Egyesülete, később ezek a Kakolikus Legényegylethez csatlakoztak. 
A munkás leányok a Szent Margit Körben tevékenykedtek.
Petrovácz Gyula 
építész mérnök tanár, az egyházközség világi elnöke díjtalanul elkészítette az építendő templom terveit. Áldozatos munkájával az építési költségeket 8%-al csökkentette, így ő volt a templom legnagyobb mecénása.

1930.
Megalakult a férfi CREDO Egyesület.

1932.
Serédi Jusztinián
 esztergomi érsek, hercegprímás kijelölte az egyházközség új határait.
Szeptemberben az építendő új Kassai téri templom alapkövének megáldása.

1935.
Március 31-én
 körmenetben vittek egy hatalmas tőlgyfa-keresztet a Kassai téren építendő templom telkére, amelyet a leendő torony helyén állítottak fel. Ez a kereszt jelenleg a templom előcsarnokában látható Missziós kereszttel azonos.

1936.
Augusztus 23-án
 Medveczky Zoltán MÁV tisztviselő elkészítette az épülő templom kicsinyített mását, amelyet a Hermina kápolna teraszán állítottak ki. A makett ma is megvan és megtekinthető.
Augusztus 29
-én a templomépítési vegyes bizottság Wihart Ferencet, a képviselőtestület tagját bízta meg a templomépítéssel.
Szeptember 6.
 Első, ünnepélyes kapavágás.
Szeptember 20.
 Serédi Jusztinián jelenlétében elhelyezték a templom alapkövét, és abban a díszes miniatűrökkel ékesített pergament alapító okmányt.
December 12.
 Bokréta-ünnepély megtartása, majd a fedélszék felrakása.

1937. A Herminamezői Szentlélek templom szentelésének éve
Januárban elkészült a huszártorony.
Május 2.
 A plébániaépület alapkőletételi ünnepsége, az alapító okirat ünnepélyes elhelyezése.
Június 13.
 A toronykereszt megáldási és feltételi ünnepsége.
Szeptember 19
. A három új harang: 810 kg-s Szent István, 345 kg-s Szent Imre, 180 kg-s Szent László bemutatása az Öszi Lakberendezési Vásáron, ezt követően szentelésük.
November 13.
 A hívek égő gyertyát tartó sorfala köszöntötte a szentelésre érkező, Szent Kelemen és Szent Tamás ereklyét hozó Serédi Jusztinián atyát. Este 6 órakor megszólaltak az új harangok, és negyed órán át zúgva-bongva hírdették a szentelés eseményének közelgő beköszöntét.
November 14.
 A templom szentelését Serédi Jusztinián esztergomi érsek végezte szentmise keretében. Az első ünnepélyes litániát aznap délután 5 órakor tartották meg.

1938. A hazánkban megtartott 34. Eucharisztikus Világkongresszus éve
Március 4
. Az Orbán Antal szobrászművész által készített és Hoffmann Ferenc által ajándékozott stációképek megáldása.
Április 2-9.
 Az Eucharisztikus Kongresszus előkészítő hete templomunkban.
Május 23-29.
 Az Eucharisztikus Kongresszus ünnepi eseményei; a nők szentórája templomunkban.
Az olasz zarándokok képviselője átadta a Mamertini feszület mását, amelyet a Hercegprímás úr templomunkbanhelyezett el. Ugyanekkor köszönetet mondott Mihalovics Zsigmondplébános atyának a másfél éves sikeres, a Kongresszust előkészítő munkájáért.

1939.
Március 29-30
. Az 50 éves Mihalovics Zsigmond, ezüstmisés plébános köszöntése.

1944.
Április 15.
 XII. Piusz pápa esztergomi kanonokká nevezi ki Mihalovics Zsigmond plébánost.
Július 2
8. Seres Ferencet plébánossá nevezik ki.
Szeptember 18
Seres Ferenc az új herminamezői plébános Esztergomban letette az esküt dr. Drahos János általános érseki helytartó előtt. Beiktatása szeptember 24-én volt.
A II. világháború idején – feltehetőleg a Budapest-Rákosrendező vasúti pályaudvar közelsége miatt – a légitámadások, bombázások súlyos következményekkel jártak: a templom tornyai megsérültek – a csúcsíves torony eredeti alakjában történő helyreállítása sohasem történt meg, csúcsíves torony helyére végül a templom neoromán stílusához jobban illő közel lapos tetejű román stílusú torony került -, minden üvegezés tönkrement, a belső és kölső ajtók megrongálódtak és a tető is több helyen megsérült.

1947.
Május 27.
 Mindszenty József bíboros hercegprímás 468 hívőnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

1948.
Augusztus 20
. a háború idején elvitt harangok pótlására a hívek 200 kg-os harangot öntettek, amelyet Szent Margit tiszteletére szenteltek fel.

1949.
Június 5
. A templom búcsújára elkészült a főoltár, csodálatos kenyérszaporítás és a víz borrá változtatásának szobrászati alkotásai, amelyeket Csiszér János szobrászművész alkotott és Fischer Ferenc és Fischer Ágota szobrászművészek faragtak ki.

1957.
Július 14.
 Kontuly Béla festőművész és Beszédes László megkezdték a szentély festését.
Augusztus 4.
 Kopp Ferenc iparművész a szentélybe 6 színes ablakot készített. A szentély baldachinjának lebontásátEndrey Gyula püspök úr engedélyezése után Beszédes Lászlóiparművész végezte el.

1958.
Június 24.
 Kontuly Béla elkészítette a templom Szentlélek eljövetelét ábrázoló 26 személyt magába foglaló 45 négyzetméteres címfreskóját.
Július 29.
 Seres Ferenc plébános bemutatta ezüstmiséjét.

1959.
Augusztus 28.
 Mihalovics Zsigmond pápai prelátus hosszas, súlyos betegség után életének 70., papságának 47. évében elhonyt USA Chicago államában. (a “Mindszenty per” elől menekült nyugatra 47-ben)
December 15.
 Beszédes László iparművész elkészítette a főhajó első szakaszának festését, a 6 homlokíves keresztboltozatnak mezőibe a Szentlélek vonatkozásait ábrázoló képeket és a szemléltető képsorozatokat, a freskókat Kontuly Béla festőművész festette.
December 19
Szabó Imre püspök atya az államhatalom hozzájárulása nélkül titokban, zárt templomban pappá szentelte: Rubin FerencetSzékely Tibort és Krichenbaum Józsefet.

1960.
Május 9.
 Kontuly Béla megfestette a főhajó első szakaszának további 4 freskóját.
Július 25. Zadravecz István
 püspök atya az állam hatalom nélkül pappá szentelte Bohán Bélát.

1962.
Beszédes László
 tovább folytatta a főhajó 3. szakaszának ornamentális festését.

1963.
Megkezdődött a templom külső tatarozása. A főhajó 4. szakaszának és a kórusnak ornamentális festését Beszédes László iparművész végezte. A templom belső terének festése Kontuly Béla új freskóival gazdagodott.
Szeptember 30
Seres Ferenc plébános atyának a titkos papszentelések következményeként, büntetésül a plébániát át kellett adni dr. Hóka Imre érseki tanácsosnak, az új plébánosnak.

1963-73.
Dr. Hóka Imre
 10 éves plébánosi tevékenysége nagyrészt a plébánia és a templom (bele értve a Jáki kápolnát is) fenntartásáért folytatott küzdelmekből állt. Többször volt betörés, a Jáki kápolnát a BNV miatt nehéz volt megközelíteni, sorozatosak voltak az ablakbetörések, el kellett viselni a hatóság zaklatását stb.

1973.
Május 1.
 meghalt dr. Hóka Imre plébános.
Július
 Tarnai Béla tiszteletbeli kanonokat kinevezték plébánosnak.

1974.
Október 1.
 Megkezdődött a templomi hitoktatás.
December
 A hívek karácsonyi meglepetésére országosan egyedülálló, nagyméretű népi jellegű betlehemet készíttetett Tarnai Béla, amelynek szobrait Kovács Anna szobrászművész készítette.

1975.
Június
 Elkezdődött a templom átfogó, teljes renoválása a baloldali kistorony helyreállításával.

1976.
Április 27.
 A háborúban csonkává, majd román stílusúvá alakított toronyra felkerült az új rázborítású kereszt.
Április 29. Takács István
 mezőkövesdi festőművész folytatta a freskósor festését.

1976-86.
Folyamatosan tartott a templom renoválása, karbantartása és szépítése. Ez idő alatt a Kassai téri templomba járó hívek száma többszörösére emelkedett. Nagymértékben megnövekedett a hittanra járók és az elsőáldozók száma.

1987. A Herminamezői templom felszentelésének 50. évfordulója
November 22.
 Dr. Paskai László esztergomi érsek prímás hálaadó szentmisén megáldotta a Tarnai Béla atya évek hosszú során folytatott kitartó szervező munkájának, a herminamezői hívek és a német támogatók áldozatkészségének köszönhetően megvalósult új, országosan is a legjobb orgonák közé tartozó orgonát.

1988. Az 1938. Budapesti Eucharisztikus Világkongresszus 50. évfordulója
Május 19.
 A Világkongresszus 50. évfordulójáról a herminamezői egyházközség május 19 – május 21- ig tartó ünnepségsorozattal emlékezett meg. A ’38-as ünnepélyes hajófelvonulás emlékére a herminamezői hívek hajókirándulást tartottak, amelyet azóta is minden évben megismételnek.

1989.
Szeptember
 A templomi hitoktatás mellett megkezdődött az iskolai hitoktatás.

1990.
Június Tarnai Béla
 plébános aranymiséje.

1991-97.
Elkészült a szembemiséző oltár, megújult a szentély. Befejeződött a templom alagsorában az igen szép kivitelű urnatemető létrehozása.

2002-ben közénk érkező, új plébános, Pajor András felújítja a templom hangosítását, átépítteti és felújítja a Közösségi Házat, valamint a plébánia egy részét. Hagyatékrendezés révén felépül a plébánia velencefürdői táborhelye is.

2003. szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának napján az ünnepi szentmise keretében P. Alberto Demeneghi kapucinus atya, a budapesti olasz lelkészség vezetője jelképesen ismét átadta a Mamertini Feszületet Pajor András plébánosnak, ezzel a gesztussal új liturgikus folyamat vette kezdetét. Korábban minden hónap 14-én, később az elsőpénteki, esti szentmisék után a feszület előtt ismétlik meg az egybegyűltek a magyarság felajánlását Jézus Szent Szívének.

2005-ben közösségünk jelentősen belekapcsolódik a Budapesti Városmisszióba.

2006-ban átadják a Közösségi Ház udvarában létesült Nemzeti Parkot: a székelykapuval, Wass Albert kővel és az ’56-os emlékkővel.

2007-ben megalakul a Coenaculum ministránsközösség és az egyetlen budapesti Mária-lány csoport.

Templomunk 2008-tól folyamatosan otthont ad a Rózsafüzér Társulatok Országos Találkozójának.

2012 márciusában a közösség összefogásából megújul templomunk orgonája.

2013-ban a templom építése óta végzett legnagyobb munkánk készül el: a templomtető teljes felújítása, melyre május 5-én, Dr. Cserháti József püspök ünnepélyes áldást ad.

2015-ben szintén Cserháti püspök úr végzi el plébániánk egyházmegyei vizitációját.

2016. Pünkösdjére újjáalakul a Credo Egyesület, tagjai vonulnak be az 1938-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra elkészült, s mostanra váratlanul megtalált lobogóval.

2017. november 5-én kerül sor templomunk 80. felszentelési évfordulójának megünneplésére, melyre kiállítással, emlékalbummal, a Mamertini Feszület ismertető könyvének megújult kiadásával, templomunk előterének és közösségi házunk rendezvénytermeinek felújításával készültünk. Díszvendégeink voltak: Erdő Péter bíboros-főpásztorunk, mellette Márfi Gyula veszprémi érsek és Udvardy György pécsi megyéspüspök.