Közösségi foglalkozásaink

Az aktuális időpontok változhatnak (aktuális hírdetés szerint).

Filmklub :
hirdetés szerint
Felnőtt katekézis :
minden páros héten szerda esténként 19:00-tól
Biblia kör :
minden páratlan héten a szerda esténként 19:00-tól
Óvodás hittan és
kézműves foglalkozás :
szerdánként délután 16:45-től
Alsó tagozatos közösségi hittan :
szerdánként délután 17:00-tól
Felső tagozatos közösségi hittan :
szerdánként délután 17:45-től
Szentségekre készülő
felnőttek előkészítése :
általában minden hónap első vasárnap délutánján
- jelentkezni András atyánál lehet
Fiatal házasok közössége:
minden hónap utolsó hétfőjén 18:00-19:30, a gyerekes alkalmak külön megegyezés szerint
- jelentkezni András atyánál, illetve a facebookon a "Kassai téri Keresztény családok közössége"-ben lehet tájékozódni.
Énekkar:
minden vasárnap este 19:30-tól 21:00-ig Szalay Kornéllal
-folyamatosan lehet csatlakozni

Filmklub

A filmklubbot a Szent Mónika kör működteti, olvasókörrel egybekötve. Az összejövetelek nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel fogadnak. Az egyes alkalmakat keresse a templomi hirdetésben.

Nyugdíjas hittan

Minden csütörtökön reggel 8 órakkor, Ferenc atya várja az idősebb testvéreket.

Fiatal házasok

A csoport elsősorban a fiatal házasokat célozza meg, de természetesen várunk minden házaspárt, jegyespárt, fiatalt és idősebbet, akik egy közösségbe szeretnének tartozni.

Vannak kötöttebb foglalkozások (pl. Biblia olvasás, elemzés) és kötetlenebbek is (pl. kirándulás) de minden ötletre nyitottak vagyunk.

A lényeg egy jó közösség "megalkotása".

Cursillo Közösség

Mi a cursillo?

A „cursillo” spanyol eredetű szó, kis vagy rövid tanfolyamot jelent. Csütörtök estétől vasárnap estig tartó rövid együttlét bentlakással, ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges igazságait és életformáit mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal.

A három napban Jézus személyére és tanítására összpontosítunk. A résztvevőkkel a keresztény igazságokat éljük át, és ez vágyat ébreszt bennük az Egyház szolgálatára.

A cursillo ezért nem csupán ismeretet, tudást közvetít, hanem a hit élményét adja. Ehhez szüksége van a résztvevők egész lényére, szívére, lelkére.

A cursillo lényegéhez tartozik a Szentmise, a közös imádság, a dialógus, a munkatársak személyes tanúságtétele, az öröm. A cursillo nem lelkigyakorlat, hanem elsősorban együttlét, melyben legfontosabb a közös imádság és a beszélgetések.

Mi a célja a cursillonak?

Szeretnénk, ha az örömteli együttlét a hétvége után is folytatódna. A résztvevők kis csoportokat alakítanak, majd rendszeresen találkoznak, bekapcsolódva az Egyház életébe. Ily módon éljük át a keresztény lét örömét. Így vállunk alkalmassá arra, hogy a társadalommal megismertessük a kereszténységet, hogy annak összetartójává, mozgatójává váljunk, és hogy a cursillo végső célja szerint a Szentlélek által az egész társadalom kereszténnyé váljon.

Mónika kör

Imádkozzunk együtt gyermekeinkért!

Madridban, az Actio Chatolica gyűlésén többen, lelkes édesanyák elhatározták, hogy napon­ta imádkoznak saját gyermekük, és minden édesanya gyermekének hitéért. A hét egy - általuk szabadon választott - napján, a templomban is el­mondják imájukat. Eszményképük Szent Mónika, Szent Ágoston püspök édesanyja lett.

szent_monika_1 A közösség 1987-ben kapta meg az Egyház hivatalos jóváhagyását. Hazánkban 1992. augusz­tus 27-én Kalocsán alakult meg az első imacsoport, amelyet az ország különböző pontjain, rövid idő alatt létrejött egyre több kis közösség követett. A megszólított édesanyák szívesen vállalkoztak arra, hogy legszebb és legüdvösebb feladatukat a gyermekeik hitéért, lelki-testi épségért mondott imáikat „csokorba kötve” is átadják az Úrnak. Aki ismeri Szent Ágoston megtérésének történetét, nem kételkedhet a buzgó anyai szív, a szeretet és az ima erejében!

2005. január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr elfogadta felkérést és elvállalta a közösség fővédnökének tisztségét.

Gáspár Ritával, a háromgyermekes családanyával, plébániánk Szent Mónika körének lelkes vezetőjével, - aki hiszi, hogy a magánéletében éppúgy, mint ebben a csodálatos szolgálatban a Szentlélek vezeti és segíti őt -, a helyi közösségről beszélgettem.

Mikor és hogyan alakult meg közösségetek?

András atya kezdeményezésére és támogatásával, jött létre plébániánkon a Szent Mónika közösség 2004 októberében hat fővel.

Célunk volt, hogy imáinkat a csatlakozó édesanyák szándékaira, gyermekeiért, minden gyermekért ajánljuk fel, illetve az aktuális egyházi év kapcsán, például a papokért, vagy azért, hogy esetleg gyermekeinkből papok legyenek.

Hogyan szólítottátok meg az édesanyákat, milyen módon mutattátok meg magatokat a plébánia közösségének?

A templom előterében hirdetőtáblán mutatkoztunk be, adtunk hírt magunkról. Kihelyeztünk az első padsor mögé, a sajtóasztalra egy imakérő dobozt, amit egy darabig igénybe vettek az emberek, de később már nem éltek ezzel a lehetőséggel, vagy nem jól kommunikáltuk, vagy talán közvetlenül is megszólíthattuk volna őket.

Volt idő, amikor havonta egyszer a szentmisén a mi közvetítésünkkel jutottak el a hívekhez az olvasmányok és a könyörgések, illetve közösen elmondhattuk a hívek előtt napi imánkat a gyermekekért.

Azóta hogyan alakult a csatlakozók száma?

Idővel egyre többen követtek bennünket. Volt, amikor már 31 aktív taggal imádkoztunk, de néhányan elköltöztek, és egy nagyobb csoport emberi gyarlóságok miatt kivált a közösségből. Sajnos mára már csak az eredeti hat fős mag van együtt, de mi szeretetteljes közösséget alkotunk, és az ima erejében bízva, teljes átéléssel, elmélyüléssel imádkozunk a gyermekekért. Sajnos jelenleg közösségünk két tagja is súlyos beteg, akikért szintén imádkozunk. Aktív tagjaink száma ezekből a problémákból adódóan egyre kevesebb.

Mennyire jellemző, hogy az imakörhöz tartozó édesanyák gyermekei is részt vesznek a plébánia közösségi életében?

Minden – koránál fogva már alkalmas – gyermekünk aktív tagja a plébánia közösségnek.

Tagja-e az imakörnek olyan édesanya, akinek a gyermeke nem gyakorolja a vallását?

Nem, de természetesen lehetne, sőt ott lenne igazán szükség az imára.

A szentmiséken sok fiatalt látok, ezért adódik a kérdés, hogy vannak-e fiatal édesanyák az imakörben?

Sajnos csak egyetlen fiatal édesanyánk van, de Ő több, hat gyermeket nevel, és már szíve alatt hordja a hetediket, és emellett igen lelkes tagja közösségünknek.

Milyen időszakonként találkozik a közösség, és olyankor hogyan töltitek az időt?

Havonta találkozunk az esti szentmise előtt, amikor egy teljes rózsafűzért imádkozunk, majd elmondjuk a közösség saját napi imáját, a Szentlélek litániát, és elmélkedést tartunk. Hosszú ideig a Filotea volt az elmélkedés alapja. Ösztönöztem tárasaimat, hogy osszuk meg gondolatainkat, de jellemzően nehezen nyíltak meg. Korábban volt egy zsolozsmázni tudó anyuka közösségünkben, és így rendkívül ünnepélyesek voltak az imaórák, de Ő már eltávozott az örök életbe.

Van-e a tagok között közvetlen személyes kapcsolat, megosztják-e egymással érzéseiket, problémáikat?

A közösség tagjai elég zárkózottak. Bár érződik a szeretetteljes kapcsolat, sajnos nem igazán nyíltunk meg egymásnak.

Részt szoktatok-e venni az országos találkozókon, és idén Jánosfalván voltatok-e?

Évente kétszer van országos találkozó; először májusban, amelyet mindig más plébániaközösség szervez meg házigazdaként. Ezen túlmenően pedig decemberben Budapesten is van éves találkozó. Az ezekről az eseményekről érkező körleveleket megosztom a tagokkal, és az idei évet kivéve mindig el is tudtunk menni a találkozókra. Örömmel tapasztalom, hogy az országos találkozókra Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeznek imakörök.

szent_monika_2

Közösségünk kezdeményezésére viszont, már megalakulásunk harmadik évében mi rendeztük az országos találkozót, ami ugyan igen sok feladattal járt, de nagy örömünkre, reményeinken felül jól sikerült.

A találkozóról fotók elérhetők: www.szentmonika.hu – Galéria – Találkozók - Budapest 2007

Hogyan, milyen mértékben kapcsolódtok be a plébánia közösségi életébe?

Természetszerűen adódik, hogy folyamatosan bekapcsolódunk és részt veszünk plébániánk teljes közösségi életében. Majdnem mindenki még egy másik közösségnek is a tagja.

Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?

A Családok Évének szellemében szeretnénk újra fellendíteni az imakör életét. Pünkösdkor a templombúcsún szeretettel várjuk a családokat, ahol Ifjúsági Csoportunk a gyermekeknek érdekes programokat szervez majd. Szeretnénk továbbá a szülőkkel megismertetni közösségeinket, egyben a Szent Mónika közösséget is.

Távlati terv, és még bizonytalan, de talán sikerül közös programokat szervezni édesanyáknak, és más hivatást gyakorló nőknek, például nevelési tanácsadással, egészségünk megőrzését célzó előadásokkal, stb.

Beszélgetésünk végén megpróbáltuk összegezni a Szent Mónika kör életét újból felpezsdítő ötleteinket. Elhatároztuk, hogy a templom előterében az imádkozni betérők részére figyelemfelkeltő és információkban gazdag hirdetőtáblát szerkesztünk. Megteremtjük a „passzív” tagság lehetőségét azok számára, akik pici gyermekük vagy más családi, egészségügyi, szociális problémáik miatt nem tudnak aktívan részt venni a közösség életében, de szívesen vállalják a napi ima elmondását otthonukban, és heti egy alkalommal az Oltáriszentség előtt. Alaposabban előkészítjük, és újra indítjuk a Szent Mónika kör lelkiségének megfelelő imaszándékok begyűjtését, és a „passzív”, és aktív tagok bevonását a közös imádkozásba (nem feltétlenül helyileg is együtt). Augusztusban megszervezzük és ünnepélyes szentmise keretében megünnepeljük Szent Mónika emléknapját. Arra törekszünk majd, hogy a jövőben ne teljesen a plébániai közösségbe beolvadva tevékenykedjünk, hanem saját karizmánknak megfelelően legyünk jelen például időnként a liturgiában, a rendezvényeken, illetve önálló szervezésű programokon. Imáinkat megosztjuk a templomba betérő emberekkel. Rendszeresen hírt adunk magunkról a Szentlélek híradóban. Kezdeményezzük András atyánál, hogy szentmise keretében is bemutatkozhassunk, és ösztönözhessük az édesanyákat az imakörhöz való csatlakozásra. Teadélutánon, közös beszélgetésen erősítjük majd közösségünk tagjainak összetartozását, hogy megismerjük egymás problémáit, törekszünk a segítségnyújtásra, egymás támogatására.

A Szent Mónika közösség szeretettel várja a nagymamákat, az édesanyákat és a keresztmamákat!

Javaslom, hogy akinek lehetősége van rá, ismerkedjen a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségével a következő honlapon: http://www.szentmonika.hu/

Kedves Nagymamák, Édesanyák, Keresztmamák!

Szeretettel várunk Benneteket Szent Mónika közösségünkbe! Keressétek Gáspár Ritát, akinek a telefonszáma a sekrestyében elkérhető! Hozzatok színt életünkbe ötleteitekkel, javaslataitokkal, kéréseitekkel! Erősítsétek közösségünket!

Imádkozzunk együtt a gyermekekért! Tapasztaljátok meg a közös ima erejét! Otthoni imáinkat egészítsük ki közösséghez tartozó imával, még ha nem is tudunk aktívan bekapcsolódni a tevékenységekbe!  Tapasztaljátok meg, hogy imáinkat a Jóisten meghallgatja, és válaszol kérdéseinkre!

Szolgálatra teremttettünk! Szolgáljuk az egyik legnemesebb célt! Imádkozzunk a gyermekekért, az Ő egészségükért, hitük kiteljesedéséért, lelki üdvükért. Kemény világba születtek, de mi támogatjuk őket teljes erőnkkel és szeretetünkkel, de ez önmagában kevés. A Mi Urunk Istenünk kegyelmét kell kérnünk, neki kell hálát adnunk!

Szolgálatunk felemelő érzést ad azáltal, hogy nem csupán saját, vagy közösségünk tagjainak gyermekeiért imádkozunk, hanem valamennyi gyermekért, különös tekintettel, a fogyatékkal élőkre és a nehéz sorsú gyermekekre.

Forrjunk össze az imában, és éljük meg közösen a szeretet parancsát!

Erdősi Ottilia

Kedves Édesanyák!

Jézus ígérete, hogy ahol az Ő nevében ketten-hárman (vagy még többen) összejövünk, ott van köztünk. Fogadjuk el, hogy kedvesebb és elfogadottabb előtte az az ima, amit gyermekeinkért, unokáinkért édesanyai közösségben végzünk! Minden lehetséges módon támogatom a Szent Mónika Kör újjáéledését közösségünkben, elkötelezett édesanyákat várunk a Kör soraiba! Szeretettel: András atya

Az Oltáregyesület

Az Oltáregyesület, mint lelkiségi mozgalom 1850-ben, 147 éve jött létre. Alapítója Trautwein János piarista atya.

Az egyesület célja, a legméltóságosabb Oltáriszentség imádása és a szegény templomok segítése. Ma már inkább a betegek látogatása korházban illetve otthon a feladat, az imaórákon kívül. Ma már alig van egyházközség, ahol ne működne Oltáregyesület. Az Oltáregyesület egy, az egész világon. Világ központja Rómában, a Via Nomentanán van, a gyönyörű Corpusz Domini – Az Úr Teste templomában. Magyarországon az Oltáregyesület központi szervezete, az Üllői út 77. alatt van.

Az Oltáregylet igazgatója dr. Székely János, elnöke Bulcsú Józsefné. Az Oltáregyesület tagja, 16 éves kortól bárki lehet. Templomunkban is az Oltáregyesület régi múltra tekint vissza. Kezdetben első csütörtökön, majd 10 éve minden első vasárnap az esti mise előtt 1 órával tartunk imaórát és minden csütörtökön. Mindig lelkes vezetői voltak az Oltáregyesületnek. Legutóbbi Kiss Györgyné Magdika irányította az Oltáregyesületet, de Ő most már fentről irányít, segít minket.

Úgy érzem, napjainkban van miért imádkoznunk és a Szentségi Jézus segítségét kérnünk. Imaóráinkon imádkozunk Egyházközségünkért, papjainkért, betegeinkért, ifjúságunkért, egy-egy testvérünk egyéni szándékáért.

Szemünket az Oltáriszentségre függesztjük és halljuk Jézus szavaidat; „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és terhelve vagytok, és én megenyhítlek titeket.”
Ez után csendben magunkba mélyedve beszélgetünk Jézussal. Elmondjuk neki bajainkat, nehézségeinket, erőt és segítséget kérünk Tőle, és Ő mindig meghallgat. Imádjuk és áldjuk, dicsőítjük Jézust az Oltáriszentségben.

Keresztelő Szent János tanítványai azt kérdezték Jézustól; „Mester hol lakol?” Mi már nem kérdezünk ilyet, mert ismerjük Jézus otthonát. Jézus nem akar egyedül virrasztani a Szentségházban. Kérlek benneteket testvéreim, fiatalokat és idősebbeket is, ne hagyjuk Őt egyedül!

Az evangéliumi Márta szavaival zárom beszámolómat;

„A Mester itt van és hív téged!”

Ruzsinszkiné Ludvig Etelka

Oltáregyesület elnök

Rózsafüzér Társulat

rozsafuzer


„Imádkozzátok a rózsafüzért – szívvel!”


Társulatunk minden héten kedden közös imaórát tart 17:30-tól 18:30-ig. Ezt követően 18:30-tól szentmise van a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért.


A Rózsafüzér Társulat a legelterjedtebb testvérület az egész Egyházban. Alapítójának Szt. Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első Rózsafüzér Társulatnak tekinthető társulatot. Az első társulatot, mely biztosan Rózsafüzér Társulat volt, 1470-ban Douaiban (Fro.) Alanus de Rupe alapította.

A rózsafüzér ősi formáját a szerzetesek és remeték már az első időktől kezdve használták, de elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat Mária tiszteletük által. Elnevezése egy 15. századi legendából származik, mely szerint egy Máriát igen tisztelő léleknek az volt a szokása, hogy rózsából koszorút kötött és ezzel díszítette a Szűzanya szobrát. Egy napon látomásában azt a figyelmeztetést kapta, hogy van más "rózsakoszorú" is, amelynek jobban örül a Szűzanya: 50 Üdvözlégy elmondása, mert az imádság rózsává lesz az Istenanya kezében, aki ezekből a legszebb rózsakoszorút fonja magának. Innen a rózsafüzér elnevezés. Mi magyarok a rózsafüzért legtöbbször szentolvasónak mondjuk, mely az Üdvözlégyek számlálására "olvasására" utal.

Célja tagjainak a Rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a keresztény testvériség jegyében egyformán részesednek a Rózsafüzér Társulat lelki javaiból.

Tagja lehet minden katolikus keresztény, a felvétel a tagsági könyvbe való beírással történik. A tagok vállalják, hogy hetenként egyszer elimádkozzák a teljes rózsafüzért, illetve, hogy naponta egyszer elimádkoznak egy tized rózsafüzért.
A tagok úgynevezett rózsacsokrokat alkotnak. Egy csokor 20 tagból áll. A 20 buzgó lélek, aki komolyan megígéri és meg is valósítja, hogy naponta egyetlenegy tizedet elimádkozik. Legfontosabb, hogy minden 20 imádkozó között legyen egy vezető, aki szívén viseli, hogy mindenkinek legyen saját titka, amit abban a hónapban imádkozik. Az Élő Rózsafüzér Társulat legnagyobb lelki haszna talán az, hogy az a 20 tag, akinek mindegyike naponta egy picinyke tizedet elimádkozik, amelyik abban a hónapban neki jutott a sorsolásnál, mindegyikük részesül az egész 20 tized elimádkozásának kegyelmeiben. A 20 lélek imája összeáll egy egységgé, egy családdá. Összenőnek lelki csokorrá, eggyé válik imájuk. Minden egyes tag elnyeri a teljes rózsafüzér elimádkozásával járó teljes búcsút.
A kassai téri Társulatunkhoz jelenleg 2 csokor tartozik. Megalakulása óta ez a Társulat töretlen hűségével, kitartásával, szeretetével biztos ima-hátteret jelent egyházközségünknek.

Társulatunk minden héten kedden közös imaórát tart 17:30-tól 18:30-ig. Ezt követően 18:30-tól szentmise van a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért, így azok, akik a Rózsafüzér Társulat tagjai közé tartoznak biztosak lehetnek benne, hogy valaki mindig fog értük imádkozni.

Társulatunk tagjai minden hónap első keddjén cserélik ki a „titkokat” egymás között.

A rózsafüzér imádkozása

A rózsafüzér az ismétlődő imádság legkedveltebb formája, melynek végzésével bárki megteheti, amit az Úr Krisztus mondott: "szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni" (Lk 18,1; vö. 21,36). A rózsafüzérben a Miatyánk közbeiktatásával 20-szor 10 Üdvözlégyet imádkozunk, s a tizedekhez hozzákapcsoljuk megváltónk Jézus Krisztus földi életének misztériumát. A titkokban Jézus életének a legfontosabb eseményei tárulnak elénk: fogantatása és gyermekkora, tanítói működése, szenvedése, dicsőséges feltámadása, az Egyház születése, Szűz Mária megdicsőülése. A rózsafüzér imádságban Mária vezet bennünket közelebb Jézushoz.

rozsafuzer
A Rózsafüzér részei

Az örvendetes olvasó titkai:

 1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Alázat)
 2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)
 3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)
 4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)
 5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)
A fájdalmas olvasó titkai:
 1. Aki érettünk vérrel verítékezett. (Bűnbánat)
 2. Akit érettünk megostoroztak. (Tisztaság)
 3. Akit érettünk tövissel koronáztak. (Bátorság)
 4. Aki érettünk a keresztet hordozta. (Türelem)
 5. Akit érettünk keresztre feszítettek. (Önmegtagadás)
A dicsőséges olvasó titkai:
 1. Aki a halálból feltámadt. (Hit)
 2. Aki a mennybe felment. (Remény)
 3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte. (Szeretet)
 4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. (Örök boldogság)
 5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. (Mária tisztelete)
A világosság titkai:
 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
 2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
 3. Aki meghirdette Isten országát.
 4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
 5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
Rózsafüzér ígéretek
 1. Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.
 2. Különleges védelmem és legnagyobb kegyelmeket ígérem azoknak, akik a rózsafüzért imádkozzák.
 3. A rózsafüzér erőteljes védelem lesz a pokollal szemben. Felőrli az erkölcstelenséget, csökkenti a bűnt, és legyőzi az eretnekséget.
 4. Erényességet és jó munkát nyújt a gyarapodáshoz; a lélek bőséges isteni irgalomban fog részesülni; az emberek szívét visszahúzza a világ hiúságainak szeretetétől, és örökkévaló dolgok iránti vágyakozásra emeli. A lelkek ezáltal megtisztulnak.
 5. Az a lélek, amelyik a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni.
 6. Aki őszintén imádkozza a rózsafüzért, fontolóra veszi és alkalmazza magára a szent hittitkokat, azt sosem győzi le a szerencsétlenség. Isten nem fogja büntetni az igazságszolgáltatásakor, nem fognak elveszni egy felkészületlen halállal; ha igazságosak, akkor Isten kegyelmében maradnak és méltók lesznek az örök életre.
 7. Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni.
 8. Akik hűen imádkozzák a rózsafüzért, azok életükben és halálukban Isten világosságában és bőséges kegyelmében lesznek; haláluk pillanatában pedig a paradicsomban a szentek érdemében részesülnek.
 9. A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.
 10. A rózsafüzér hűséges gyermekei nagy dicsőségben fognak részesülni a mennyben.
 11. Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.
 12. Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
 13. Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
 14. Akik imádkozzák a rózsafüzért, azok gyermekeim, és egyetlen fiamnak, Jézus Krisztusnak testvérei.

Várkonyi István: Rózsafüzér

Olyan, akár egy szent bilincs; csodálkozva nézem,
Ima közben épp úgy feszül, mint bilincs a kézen.
Nagyanyám is így viselte kezén az olvasót,
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Rózsafüzért viselt mindig, s hogy elment egy napon,
Rózsafüzér feszült kezén, a bús ravatalon...
Rózsafüzérrel anyám is szent kép elé hajolt;
Bilincsbe vert kézzel ő is az Isten rabja volt.
Engem is így tanított, s kezembe rózsafüzért adott,
Legyünk egész családunkkal szelíd Isten rabok!
Nagyanyám már tudja, hogy kik az igaz szabadok,
Hisz azért szabad ő a mennyben, mert Isten rabja volt.

A Kassai téri Rózsafüzér Társulat lelkes vezetője Kiss Ferencné (Piroska). Ha bárkinek bármilyen kérdése van, illetve csatlakozni szeretne a Társulathoz, hívhatja őt a 06-1-251-4592-es telefonszámon.

Szeretettel várunk minden új tagot, aki szeret vagy szeretne imádkozni!

A Kassai téri Rózsafüzér Társulat lelkes tagjai